Bel 06 24 46 59 05

Quick Scan

U voelt de noodzaak om uw bedrijfsvoering bij te sturen, maar weet niet goed de vinger op de zere plek te leggen. Het zou u helpen, als u een overzicht had van de verschillende afdelingen en hoe zij presteren. De bedrijfsscan geeft u een analyse van uw bedrijf met aanknopingspunten voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering.

U wilt weten hoe uw organisatie ervoor staat. De zaken gaan prima, maar u wilt voorkomen te gemakzuchtig te worden, nu het u voor de wind gaat. U gebruikt de uitkomsten van de bedrijfsscan om uzelf en uw MT scherp te houden, en nieuwe ideeën aangereikt te krijgen.

Wat is een Quick Scan? Wat levert het op?

Een bedrijfsscan is een bedrijfskundige analyse van uw organisatie. Het is een middel om uzelf op een objectieve wijze een spiegel voor te laten houden. Door interviews, vragenlijsten, observaties en een basis markt- en concurrentieonderzoek verkrijgen wij een beeld van de gang van zaken binnen uw bedrijf. De dagelijkse gang van zaken en werkwijzen worden doorgelicht en geanalyseerd op basis van bedrijfskundige principes. Alle disciplines binnen uw organisatie komen hierbij aan bod. U krijgt een rapport met een verslag van de bevindingen, sterke en zwakke punten van uw organisatie, eventuele quick-wins en aanbevelingen. Hiermee heeft u een goed middel in handen om uw beleid voor de komende periode uit te stippelen.

quick scanSoms geven de resultaten van een bedrijfsscan aanleiding om de strategie en marktbenadering te herzien. De aanbevelingen van de bedrijfsscan bieden een goed uitgangspunt om na te denken over de richting waarin de strategie moet worden bijgesteld. Omdat directie en MT al betrokken zijn geweest bij de bedrijfsanalyse kan vaak in relatief korte tijd een nieuw strategisch beleid worden uitgestippeld. De quick-wins en aanbevelingen kunnen binnen deze nieuwe kaders worden uitgewerkt in concrete acties.

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605