Bel 06 24 46 59 05

Nieuwe gezamenlijke gedragscode en tuchtrecht voor interim managers en organisatieadviseurs

0

Vanaf februari 2013 kunnen opdrachtgevers profiteren van het nieuwe, gemeenschappelijke stelsel van gedragscode, gedragsregels en tuchtrecht dat zeven branche- en beroepsorganisaties in de kennisintensieve dienstverlening onlangs hebben ingevoerd. Het gaat hier om de organisaties ROA en Ooa (organisatieadviseurs), VPRA (communicatie- en PR-adviseurs), NVIM, RIM, Stichting IM-Register en VRI (register-informatici).

De nieuwe gedragscode biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de beroepsbeoefenaren en bureaus die bij deze branche- en beroepsorganisaties aangesloten zijn zich conformeren aan de gezamenlijke regels voor deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk werken. De code past in het streven van de kennisintensieve dienstverlening om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op hoog niveau te houden en de leden alert te houden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Per beroepsgroep zijn in hun gedragscode deze kernwaarden naar concrete gedragsregels vertaald. Formeel is de code bedoeld om problemen in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te voorkomen en biedt hij handvatten voor de beoordeling van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Er wordt ook gewerkt aan het opstellen van een nieuw, overkoepelend tuchtreglement dat aansluit op de gedragscode. In geval van een conflict in de kennisintensieve dienstverlening kunnen belanghebbenden voortaan op één plek terecht bij een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege voor de toetsing van het handelen van de aangesloten leden aan hun gedragscode. De VPRA heeft, gezien de aard van de dienstverlening van de aangesloten organisaties, besloten geen tuchtreglement in te voeren.

“Een gedragscode is een belangrijk instrument voor de professionele beroepsuitoefening in ons brede en rijkgeschakeerde werkveld”, zegt Ellen Peper, voorzitter van de Raad van Organisatie-adviesbureaus (ROA). Dankzij de gedragscode kunnen de manier van werken en de daarmee bereikte resultaten van kennisintensieve dienstverleners onafhankelijk worden getoetst. Dat is niet alleen in het belang van opdrachtgevers, maar ook van de dienstverleners zelf. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat de aangesloten bureaus en professionals niet alleen gekwalificeerd zijn, maar in hun beroepsuitoefening ook de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Voor de aangesloten bureaus en professionals biedt de gedragscode eenduidige richtlijnen voor professioneel handelen. In het geval van een conflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de gedragscode de maatstaf. Een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege doet daar uitspraak over.

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605